Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Obchodní akademie Dušní

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou vykonávající činnost střední odborné školy.

Organizační struktura

Struktura Obchodní akademie Dušní

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
101 00  Praha 1

Adresa úřadovny

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
101 00  Praha 1

Úřední hodiny

Ve dnech školního vyučování pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod., v době prázdnin od 8:00 do 14:00 hod.

Telefonní čísla

Ústředna 221 890 250, ředitelna 221 890 230, sekretariát 221 890 233.

Číslo faxu

222 317 983

Adresa internetové stránky

www.oadusni.cz

Adresa e-podatelny

info@oadusni.cz

ID datové schránky

jekx8jk

Případné platby lze poukázat

Běžný účet 23830031/0710, nutno si předem vyžádat variabilní symbol.

70837872

DIČ

CZ70837872

Dokumenty

Rozpočet školy

Výroční zprávy školy

GDPR

Žádost o informace

Žádosti se podávají v sídle školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti se podávají v sídle školy.

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou uváděny jako součást rozhodnutí.

Formuláře

Formuláře, pokud jsou používány, jsou uvedeny na adrese: Žádosti

Popisy postupů

Jsou uvedeny u příslušných požadavků, např. přijímací řízení atd.

Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Předpisy zveřejněny na portálu veřejné správy
Zákony

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Není stanoven.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

Licenční smlouvy 

Licence nejsou poskytovány.