Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název

Obchodní akademie Dušní
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 000638447

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, byla zřízena usnesením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. 28 219/92-26 a sídlí na adrese Dušní 1083/7, Praha 1, 110 00. Zřizovací listina je ze dne  17. 12. 1992 a nabyla účinnosti 1. 1. 1993. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 17/67 ze dne  26. 5. 2016 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Adresa úřadovny

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Úřední hodiny

Ve dnech školního vyučování pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod., v době prázdnin od 8:00 do 14:00 hod., po telefonické domluvě.

Telefonní čísla

ústředna: 221 890 250, kancelář: 221 890 233
ředitelka školy: 221 890 230, mob.: 602 590 910, e-mail: kocourkova@oadusni.cz
zástupce ředitele:

 • 221 890 231, mob.: 775 626 678, e-mail: zajicova@oadusni.cz
 • 221 890 232, mob.: 775 626 294, e-mail: bendova@oadusni.cz

vedoucí školní jídelny, mob.: 777 634 973, e-mail: sjm@jj.cz

pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, adresa: Moore Czech Republic, s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8

Číslo faxu

222 317 983

Adresa internetové stránky

www.oadusni.cz

Adresa podatelny

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Adresa e-podatelny

info@oadusni.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
USB flash disk, CD, DVD.

ID datové schránky

jekx8jk

Případné platby lze poukázat

Běžný účet 2001620008/6000, nutno si předem vyžádat variabilní symbol.

70837872

Škola není plátcem DPH.

Dokumenty

Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout (v listinné podobě v ředitelně školy)

Rozpočet školy

GDPR

Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy

Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách.

Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formuláře, pokud jsou používány, jsou uvedeny na adrese: Žádosti

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Není stanoven.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

Licenční smlouvy 

Škola nemá licenční smlouvy.

Výroční zpráva

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.