Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název

Obchodní akademie Dušní
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 000638447

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, byla zřízena usnesením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. 28 219/92-26 a sídlí na adrese Dušní 1083/7, Praha 1, 110 00. Zřizovací listina je ze dne  17. 12. 1992 a nabyla účinnosti 1. 1. 1993. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 17/67 ze dne  26. 5. 2016 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Adresa úřadovny

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Úřední hodiny

Ve dnech školního vyučování pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hod., v době prázdnin od 8:00 do 14:00 hod., po telefonické domluvě.

Telefonní čísla

ústředna: 221 890 250, kancelář: 221 890 233
ředitelka školy: 221 890 230, mob.: 602 590 910, e-mail: kocourkova@oadusni.cz
zástupce ředitele:

 • 221 890 231, mob.: 775 626 678, e-mail: zajicova@oadusni.cz
 • 221 890 232, mob.: 775 626 294, e-mail: bendova@oadusni.cz

vedoucí školní jídelny, mob.: 777 634 973, e-mail: sjm@jj.cz

pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, adresa: Moore Czech Republic, s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8

Číslo faxu

222 317 983

Adresa internetové stránky

www.oadusni.cz

Adresa podatelny

Obchodní akademie Dušní
Dušní 1083/7
110 00  Praha 1

Adresa e-podatelny

info@oadusni.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
USB flash disk, CD, DVD.

ID datové schránky

jekx8jk

Případné platby lze poukázat

Běžný účet 2001620008/6000, nutno si předem vyžádat variabilní symbol.

70837872

Škola není plátcem DPH.

Dokumenty

Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout (v listinné podobě v ředitelně školy)

Rozpočet školy

GDPR

 • Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí u ředitelky školy Ing. Aleny Kocourkové (tel.: 221 890 230, e-mail: kocourkova@oadusni.cz).
 • Pověřenec GDPR: Mgr. Eva Šmídová (tel.: 731 609 403, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, adresa: Moore Czech Republic, s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8).
 • INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – distanční výuka

Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy

Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách.

Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formuláře, pokud jsou používány, jsou uvedeny na adrese: Žádosti

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný                         2,00 Kč/A4
Formát A4 oboustranný                          3,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný                         4,00 Kč/A3
Formát A3 oboustranný                          5,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC:

Formát A4 jednostranný                         2,00 Kč/A4
Formát A4 oboustranný                          3,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný                         4,00 Kč/A3
Formát A3 oboustranný                          5,00 Kč/A3

Sazba nákladů za odeslání informace činí:

Poštovné a jiné poplatky dle aktuálního ceníku České pošty.

Sazba nákladů na výkon zaměstnance školy činí:

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu 200,00 Kč/h.

Sazebník úhrad za jiné administrativní úkony

Škola poskytuje další administrativní služby, které jsou zpoplatněny následovně:

Druhopisy vysvědčení                                    150,00   Kč/ks
Vyhledávání dat v archivu                             200,00    Kč/h
Platba za čip (záloha)                                    150,00   Kč/ks

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

Licenční smlouvy 

Škola nemá licenční smlouvy.

Výroční zpráva

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.