Základní informace

 • Obchodní akademie Dušní je střední odborná škola ekonomického zaměření, která má 60letou tradici, avšak reaguje na požadavky moderní doby.
 • Poskytuje čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v těchto vzdělávacích oborech:
  63-41-M/02 – Obchodní akademie
  78-42-M/02 – Ekonomické lyceum
  18-20-M/01 – Informační technologie
 • Školné se neplatí, zřizovatelem školy je hlavní město Praha.
 • Škola je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Převážná většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách; úspěšnost přijetí patří k nejvyšším mezi odbornými školami v Praze.
 • Budova školy se nachází v historickém jádru Prahy, v těsné blízkosti Staroměstského náměstí.
 • Dopravní spojení je velmi dobré: metro A a B, tramvaj, autobus.
 • Třídy se dělí při výuce cizích jazyků, informačních technologií, písemné a elektronické komunikace, účetnictví, ale částečně také v řadě dalších předmětů (matematika, český jazyk a literatura atd.).
 • Velký důraz je kladen na využívání informačních a komunikačních technologií; jsou k tomu vytvořeny velmi dobré personální a materiální podmínky.
 • Mimořádná pozornost je věnována výuce matematiky (větší počet hodin týdně, semináře, nepovinný předmět, kroužky).
 • Maturanti mají možnost navštěvovat přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
 • Nabídka cizích jazyků je poměrně široká, vyučuje se jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Každý žák po celé čtyři roky studuje dva cizí jazyky.
 • Škola má bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty, dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničí. Organizuje týdenní výměnné pobyty a dlouhodobé stáže pro žáky. Žáci mohou navštěvovat přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky.
 • Většina žáků skládá během studia státní zkoušku z psaní na klávesnici PC.
 • Ve třetím a čtvrtém ročníku je možno vybírat z celé škály volitelných předmětů s ohledem na vlastní zájmy, předměty maturitní zkoušky a budoucí povolání.
 • Druhé a třetí ročníky absolvují praxi v reálných firmách a institucích. Další informace Odborná praxe.
 • Každoročně se pořádá seznamovací a sportovní kurz, lyžařský kurz.
 • Žáci volí své zástupce do Studentské rady, která je v pravidelném kontaktu s vedením školy.
 • Rodiče mohou sledovat dění ve škole a studijní výsledky svých dětí na školních webových stránkách.
 • Rada rodičů podporuje z fondu SRPŠ výměnné a poznávací zájezdy, kulturní a sportovní aktivity školy atd.
 • Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím Školního poradenského pracoviště, kde pracuje školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli i ostatními pedagogy. Jejich poradenské a konzultační služby jsou určeny pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy. Samozřejmostí je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými pracovišti. Konzultační místnost