Jednotná zkouška

Právní předpisy

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) – § 60 až 62, 64, 83, 85, 88

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhláška č. 353/2016 Sb., vydaná 24. 10. 2016)

 • Povinná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Forma zkoušky – didaktický test z předmětů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace.

Podání přihlášky

 • Uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky na střední školy; může zvolit dva obory vzdělání v rámci jedné školy.
 • Uchazeč odevzdá do 1. března 2018 řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2x:
  • na 1. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 1. termínu
  • na 2. škole uvedené v přihlášce koná jednotnou zkoušku v 2. termínu
  • pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

 • termín pro čtyřleté obory       12. dubna 2018
 • termín pro čtyřleté obory       16. dubna 2018

Náhradní termín

 • Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu 10. 5. (1. termín) a 11. 5. 2018 (2. termín).

Obsah a forma testů

 • Český jazyk a literatura:
  • 50 bodů, 60 minut
  • povolené pomůcky – propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
 • Matematika a její aplikace:
  • 50 bodů, 70 minut
  • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
  • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení
 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

 • Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2018.
 • Střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60 %.

Vyhodnocení testů

 • Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zpřístupní výsledky do 28. dubna 2018 do 12 h.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Odvolání uchazeče

 • Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ilustrační testy