Jednotná přijímací zkouška

Právní předpisy

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) – § 60 až 62, 64, 83, 85, 88

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 244 ze dne 23. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů)

 • Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Forma zkoušky – didaktický test z předmětů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace.

Podání přihlášky

 • Uchazeč může podat pro 1. kolo přijímacího řízení maximálně 3 přihlášky na střední školy; může zvolit dva obory vzdělání v rámci jedné školy.
 • Uchazeč odevzdá do 20. února 2024 řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč může konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2x.

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Termíny konání 1. kola přijímací zkoušky

 • 1. termín pro čtyřleté obory       12. dubna 2024
 • 2. termín pro čtyřleté obory       15. dubna 2024

Náhradní termín

 • Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu 29. dubna 2024 (1. termín) a 30. dubna 2024 (2. termín).

Obsah a forma testů

 • Český jazyk a literatura:
  • 50 bodů, 60 minut
  • povolené pomůcky – propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
 • Matematika a její aplikace:
  • 50 bodů, 70 minut
  • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
  • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení
 • Zadání úloh vychází z učiva rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 • Při přípravě na přijímací zkoušku se doporučují učebnice pro základní školu.

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení

 • Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. ledna 2024.
 • Střední škola zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení  bude podílet na základě vyhlášených kritérií ředitelkou školy koncem ledna 2024.

Vyhodnocení testů

 • Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Ředitel školy  zveřejní seznam přijatých uchazečů 15. května 2024.

Odvolání uchazeče

 • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Aktuální informace Cermat