Maturitní zkoušky

Maturita 2023/2024

Maturitní zkouška – právní předpisy

právní předpisy

maturitní vyhláška č. 177/2009 k 15. 10. 2020

Maturitní model

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2024 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura DT
2. cizí jazyk DT
nebo
matematika DT

český jazyk a literatura (písemná a ústní)
cizí jazyk pokud si jej zvolí žák ve společné části
(písemná a ústní)
2–3 povinné zkoušky

– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Informační technologie

Český jazyk a literatura

Písemná práce
Vytvoření souvislého textu v rozsahu 250 slov, doba vypracování 110 minut včetně času na volbu zadání, žák si volí jedno z 6 zadání. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní část
Maturitní zkoušky ve šk. roce 2023/2024

Žák si volí 20 literárních děl z 60. Seznam musí obsahovat minimálně 2 díla z české a světové literatury do konce 18. století, 3 díla z české a světové literatury do konce 19. století, 4 díla ze světové literatury 20. a 21. století a 5 děl z české literatury 20. a 21. sto-letí. V seznamu je minimálně 2 díly zastoupena próza, minimálně 2 díly poezie a minimálně 2 díly drama. Jeden autor může být zastoupen maximálně 2 díly. Délka přípravy k ústní zkoušce 15 min.

Cizí jazyk

Písemná práce
Vytvoření souvislého textu v rozsahu 200 slov, doba vypracování 60 minut, 1 zadání. Žák má možnost použít překladový slovník.

Ústní část
Stanoveno 20 témat v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem. Délka přípravy k ústní zkoušce 15 min.

Praktická zkouška z odborných předmětů

Žáci aplikují znalosti a dovednosti z odborných předmětů. Doba vypracování 240 minut.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka standardizovanou zkouškou

Žák si může podat žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka na základě maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19a a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 ve smyslu pozdějších úprav.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Informaci o standardizovaných zkouškách zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

ZKOUSKY_PROFIL_2024

Žádost o nahrazení profilové zkoušky

Oficiální maturitní stránky pro aktuální informace

https://maturita.cermat.cz/