Fiktivní firmy

Fiktivní firma je jedním z volitelných předmětů pro žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Výuka představuje specifickou formu praktické přípravy. Žáci pracují jako ve skutečné firmě jen bez reálných finančních prostředků. Využívají plně podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Při práci ve fiktivní firmě jsou aplikovány poznatky získané v odborných předmětech.

Procvičují se zde všechny podnikové činnosti, např. založení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, účtování v reálném účetním programu. V rámci firmy se uzavírají pracovně právní vztahy, zpracovává se mzdová agenda atd. Vyvrcholením činnosti fiktivní firmy je účast na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční v březnu 2023.

Školní rok 2023–2024

Název firmy: Sfrída, s. r. o. IČO: 511 000 01
Základní kapitál: 5 000 000 Kč
Sídlo: Dušní 1083, 110 00  Staré město

Předmět podnikání:

  • Zájezdy (primárně pro mladé lidi)
  • Aktivní dovolené

Datum vzniku: 16. 10. 2023

Na předmětu fiktivní firma, která nese název SFRÍDA, s. r. o., se věnujeme řešení administrativních úkolů. Při tom využíváme znalosti z oblastí ekonomiky, účetnictví a písemné elektronické komunikace, a zároveň se neboříme před kreativním přístupem.

Jako oblast podnikání jsme si, po mnoha konzultacích, vybrali provozování cestovní kanceláře. Prvním krokem bylo sepsání společenské smlouvy, kterou podepsalo pět společníků. Každý z nich přispěl hotovostí ve výši 5 000 000 Kč, přičemž jejich podíl činí 20 %. Po dokončení společenské smlouvy jsme podali žádost o zápis do živnostenského rejstříku, který proběhl dne 2. listopadu 2023. Následně jsme požádali o zařazení společnosti do obchodního rejstříku a získání povolení k podnikání na adrese naší školy.

Komunikaci s úřady a bankou zvládáme prostřednictvím portálu CEFIF, který žáky připravuje na reálné situace v jejich budoucím životě. Tímto způsobem je také učíme trpělivosti, spolupráci v týmu, pracovitosti, kreativitě, práci v neznámém prostředí a komunikaci s lidmi.

Fungujeme jako reálná firma a jsme rozděleni do čtyř různých oddělení.

Právní a personální oddělení má na starosti veškeré právní záležitosti společnosti. To zahrnuje vyřizování smluv, ověřování právních dokumentů a správu personálních záležitostí, včetně mzdového systému, výplat a odměn.

Účetní oddělení se specializuje na zpracování finanční dokumentace. Tým se věnuje účetnictví, zpracování objednávek, faktur a příkazů k úhradě, a zajišťuje tak ekonomickou stabilitu společnosti.

Marketingové oddělení se zaměřuje na propagaci a prezentaci společnosti. Tým se věnuje tvorbě různých marketingových materiálů, jako jsou plakáty, vizitky, letáky a také spravuje online marketingové aktivity.

Oddělení obchodu je rozděleno na prodejní a nákupní týmy. Prodejní tým se stará o komunikaci s klienty, vyřizování objednávek a péči o zákazníky. Nákupní tým zajišťuje zásobování společnosti, vyjednávání s dodavateli a správu skladových zásob.

organizační struktura firmy
Organizační struktura Sfrída, s. r. o.

STARCAFÉ

Ve školním roce 2022/2023 jsme na předmětu fiktivní firma založili společnost STARCAFÉ. Na hodinách se zabýváme řešením běžných administrativními záležitostmi, které musí řešit firmy jako např. kavárny, restaurace a další stravovací zařízení. Využíváme především znalosti z ekonomiky, účetnictví, písemné elektronické komunikace a vlastní kreativitu.

Na začátku školního roku jsme si zvolili předmět podnikání, v našem případě hostinskou činnost. Jako formu podnikání jsme zvolili s. r. o. Nejprve bylo nutné sepsat společenskou smlouvu. Společenská smlouva nám určila dva společníky s podílem 50 %. Základní kapitál činí 3 000 000 Kč a byl splacen okamžitě vkladem na běžný bankovní účet. Po zhotovení společenské smlouvy jsme zažádali o zápis do živnostenského rejstříku, který proběhl 1. 11. 2022. Poté jsme zažádali o zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Od 28. 11. 2022 jsme mohli začít podnikat.

Pro činnost firmy je důležité mít určenou vnitřní strukturu.

organizační struktura FF
Organizační struktura

Pracujeme v prostředí portálu CEFIF, který má podobnou funkci jako reálné úřady a připravuje tak žáky na skutečné situace v životě. Učí také žáky trpělivosti, skupinové práce, pracovitosti, kreativnosti, práci v neznámém prostředí a komunikace s jinými lidmi.

Přestože je firma fiktivní, pracujeme jako reálná firma. Rozdělili jsme se do různých oddělení, ve kterých přijdeme do styku se všemi činnostmi, které se týkají provozu firmy.

Prvním oddělením je sekretariát. Náplní práce tohoto oddělení je lehká administrativa, do které spadá zpracovávání písemností a korespondence.

Dalším oddělením je marketing. Zaměstnanci tohoto oddělení se zabývají převážně činnostmi spojenými s reklamou. Jedná se například o zpracování různých plakátů, vizitek, propagačních letáků nebo svátečních přání. Marketingové oddělení řeší také vytváření a správu webových stránek.

Obchodní a ekonomické oddělení řeší problémy jako zpracování objednávek, faktur a příkazů k úhradě.

Náplní práce právního oddělení je například vyřizování veškerých smluv, zakládacích dokumentů či ověřování právních náležitostí písemností.

Poslední oddělení je personální. To má na starost mzdy, výplaty, bonusy, odměny či nemocenskou a dovolenou.

Na všechny oddělení dohlíží majitelé Quynh Anh Nikola Bui a Jakub Kříž.

přání k novému roku
PF 2023

_