Ekonomické lyceum

Uplatnění absolventů

Obor Ekonomické lyceum nabízí ve větší míře všeobecně vzdělávací předměty (humanitní i přírodovědné), což studentům rozšiřuje možnosti volby dalšího vzdělávání. Velká pozornost je věnována výuce matematiky a jazyků, absolventi bez problémů používají prostředky informačních a komunikačních technologií. Jsou připraveni pokračovat ve studiu na vysokých školách ekonomického, právního a sociálního zaměření, ale i na jiných oborech. Základy odborného ekonomicko-právního vzdělání vytvářejí dobré předpoklady k tomu, aby byl absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat, dobře se uplatnit na trhu práce. Může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské či poradenské činnosti nejrůznějšího zaměření. Je také připraven zahájit vlastní podnikání.

Učební plán – obor Ekonomické lyceum 78–42–M/02 – 1. až 4. ročník

 Předmět  Počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
A. Povinné předměty 33 33 33 33
I. Základní předměty        
  Český jazyk a literatura 4 3 4 3
  První cizí jazyk 3 3 3 4
  Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
  Občanská nauka 1     2
  Psychologie   2  
  Společenská kultura   2  
  Dějepis 2 2 2  
  Zeměpis 2 2  
  Matematika 4 4 4 4
  Fyzika 2 2  
  Chemie 2 2  
  Biologie 2 2  
  Tělesná výchova 2 2 2 2
  Informační technologie 2 2 2  
  Písemná a elektronická komunikace 2 2 1  
  Ekonomika 2 2 2 3
  Účetnictví   2 3 3
  Právo   3
II. Volitelné předměty  
  1. volitelný předmět  
  Konverzace v anglickém jazyce   2 2
  Konverzace v německém jazyce   2 2
  Business Contacts   1  
  2. volitelný předmět  
  Matematický seminář   2
  Společenskovědní seminář   2
  3. volitelný předmět  
  Ekonomická cvičení   2
  Projekty   2
B. Nepovinné předměty  
  Zpracování textu   2