Ekonomické lyceum

Uplatnění absolventů

Obor Ekonomické lyceum nabízí ve větší míře všeobecně vzdělávací předměty (humanitní i přírodovědné), což studentům rozšiřuje možnosti volby dalšího vzdělávání. Velká pozornost je věnována výuce matematiky a jazyků, absolventi bez problémů používají prostředky informačních a komunikačních technologií. Jsou připraveni pokračovat ve studiu na vysokých školách ekonomického, právního a sociálního zaměření, ale i na jiných oborech. Základy odborného ekonomicko-právního vzdělání vytvářejí dobré předpoklady k tomu, aby byl absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat, dobře se uplatnit na trhu práce. Může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské či poradenské činnosti nejrůznějšího zaměření. Je také připraven zahájit vlastní podnikání.

Učební plán – obor Ekonomické lyceum od roku 2022-23 Učební plán_ EL_2022-23

Učební plán – obor Ekonomické lyceum 78–42–M/02 – 3. až 4. ročník

 Předmět Počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
A. Povinné předměty 33 33 33 33
I. Základní předměty
Český jazyk a literatura 4 3 4 4
První cizí jazyk 3 3 3 4
Business Contacts 1
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 2
Psychologie 2
Společenská kultura 2
Dějepis 2 2 2
Zeměpis 2 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2
Chemie 2 2
Biologie 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační technologie 2 2 2
Písemná a elektronická komunikace 2 2 1
Ekonomika 2 2 2 3
Účetnictví 2 3 3
Právo 2
II. Volitelné předměty
1. volitelný předmět
Konverzace v anglickém jazyce 2 2
Konverzace v německém jazyce 2 2
Seminář z českého jazyka a literatury 2
2. volitelný předmět
Matematický seminář 2
Společenskovědní seminář 2
Fiktivní firma 2
3. volitelný předmět
Ekonomická cvičení 2
Projekty 2
B. Nepovinné předměty
Zpracování textu 2

Pro přijímací řízení nepožadujeme lékařské potvrzení.