Projekt „Nebojte se knihovny“

Ilustrační foto - stoh knih z knihovny školy.

V rámci projektu „Nebojte se knihovny“ si žáci 1. A a 2. A vyzkoušeli možnosti a techniky získávání informací. Díky spolupráci s paní knihovnicí H. Štochlovou se seznámili s tištěnými zdroji v nejrůznějších podobách – slovníky, encyklopedie, monografie apod. Vyzkoušeli si práci s těmito zdroji, „osahali“ si možnosti hledání informací, úskalí, se kterými je třeba počítat. Velký úspěch zaznamenaly zdroje věnující se původu jmen a také názvům ulic.

Dnešní doba už je ale dobou datovou, proto následující aktivity cílily na zdroje elektronické. Právě díky práci s on-line informacemi se žáci opět pustili do plnění zadaných úkolů. Museli vyhledat relevantní informace, porovnat je, zhodnotit zdroje a jejich objektivitu a ze zjištěných dat vytvořit výsledný text.

V následujících hodinách českého jazyka a komunikace s těmito zkušenostmi dále pracovali. V rámci kritické práce se zdroji si kladli nejrůznější otázky: Kdo je autorem zdrojových informací? Odkud informace vzal? Co přesně tvrdí? Co jsou fakta a co domněnky? Proč máte autorovi věřit? Jak informaci zpracoval? Kdo za autorem stojí? Co jsou podstatné a co nepodstatné informace? Učili se posoudit, zda získali informace, které hledali, jestli navazují na to, co už o tématu věděli, nebo zda chybí nějaké znalosti nebo dovednosti k tomu, aby je byli schopni vstřebat a adaptovat na své potřeby. Žáci se také zaměřili na míru objektivity informací, srovnali je s jinými zdroji a zvažovali možnosti přehodnocování informací. V rámci procesu kritické práce s textem si vyzkoušeli řetězec metod: challenge, adapt, file, evaluate.

Ukázalo se, že nestačí umět vhodný zdroj jen vyhledat, ale že stejně důležitá je i následná práce zpracování vyhledaných informací. Práce se zdroji žáky bavila a získané dovednosti jistě uplatní ve své budoucí studijní i pracovní kariéře.