Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení

Uchazeči, kteří konali jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu byli zařazeni do výsledného pořadí takto:

Výsledky JPZ NT

Poučení

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 16 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Dušní odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, tj.  do 1. června 2022.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, případně si jej bude možné vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků osobně ve škole. Rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost  podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka školy