Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášených kritérií ze 17. května 2017 proběhlo vyhodnocení přihlášených uchazečů o vzdělávání na naší škole. Seznam s výsledky, viz konec stránky.

Výsledky přijímacího řízení budou od 22. 5. 2017 17 hod. zveřejněny také u hlavního vchodu do budovy školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou neposílá.

Uchazeči potvrdí svůj záměr vzdělávat se v Obchodní akademii Dušní tím, že ředitelce školy odevzdají svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že zápisový lístek v této stanovené lhůtě uchazeči neodevzdají, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči mohou zápisové lístky odevzdat v úředních hodinách studijního oddělení školy od 7:30 do 16:00 h.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem (shodné údaje s přihláškou ke studiu), nebo zletilým uchazečem.

Spolu s odevzdáním zápisového lístku uchazeči mohou na místě vyplnit „Návratku“ o volbě cizího jazyka, nebo si ji mohou stáhnout z webových stránek školy. Vyučované cizí jazyky:

Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu budou zaslána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Tato rozhodnutí se ukládají na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak jsou považována za doručená.

Praha 22. května 2017

 

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka školy

 

Obor Výsledky 2. kola Návratka 2. kolo
Obchodní akademie  Výsledky 2. kola 17, Obchodní akademie Návratka-OA-2017,2
Ekonomické lyceum  Výsledky 2. kola 17, Ekonomické lyceum Návratka-EL-2017,2
Informační technologie  Výsledky 2. kola 17, Informační technologie Návratka-IT-2017,2