Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Příspěvková organizace  Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a dále podle § 16 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon o zvláštních pravidlech“), a podle § 10 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Obor Výsledky Návratka jazyků
Obchodní akademie  OA_2020 Návratka – OA 2020
Ekonomické lyceum  EL_2020 Návratka – EL 2020
Informační technologie  IT_2020 Návratka – IT 2020

Poučení

Dle § 18 zákona o zvláštních pravidlech proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Podle § 73 odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá právní moci jeho doručením.

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 16 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Dušní odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kterým je 8. kalendářní den po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, případně si jej bude možné vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků osobně ve škole. Rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí (Žádost v případě nepřijetí).

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne doručení nového rozhodnutí uchazeči.