Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Příspěvková organizace  Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a dále podle § 16 zákona č. 135/2020 Sb.,  a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Obor Výsledky – přijatí Výsledky – všichni Pozvánka + Návratka jazyků
Obchodní akademie OA přijatí OA pořadí všichni Pozvánka + návratka OA 2022
Ekonomické lyceum EL přijatí EL pořadí všichni Pozvánka + návratka EL 2022
Informační technologie IT přijatí IT pořadí všichni Pozvánka IT 2022

Poučení

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 16 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Dušní odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, tj.  do 13. května 2022.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, případně si jej bude možné vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků osobně ve škole. Rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost  podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka školy