Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášených kritérií z 29. ledna 2019 proběhlo vyhodnocení přihlášených uchazečů o vzdělávání na naší škole. Seznam s výsledky, viz přílohy pro jednotlivé obory.

Výsledky přijímacího řízení budou od 30. 4. 2019 14 hod. zveřejněny také u hlavního vchodu do budovy školy.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou neposílá.

Uchazeči potvrdí svůj záměr vzdělávat se v Obchodní akademii Dušní tím, že ředitelce školy odevzdají svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že zápisový lístek v této stanovené lhůtě uchazeči neodevzdají, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Uchazeči mohou zápisové lístky odevzdat v úředních hodinách studijního oddělení školy od 7:30 do 16:00 h.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem (shodné údaje s přihláškou ke studiu), nebo zletilým uchazečem.

Spolu s odevzdáním zápisového lístku uchazeči mohou na místě vyplnit „Návratku“ o volbě cizího jazyka, nebo si ji mohou stáhnout z webových stránek školy. Vyučované cizí jazyky:

Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu budou zaslána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Tato rozhodnutí se ukládají na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak jsou považována za doručená.

Praha 30. dubna 2019

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka školy

Obor Výsledky Návratka jazyků
Obchodní akademie Výsledky_OA_19 Návratka – OA 2019
Ekonomické lyceum Výsledky_EL_19 Návratka – EL 2019
Informační technologie Výsledky_IT_19 Návratka – IT 2019

První a poslední přijatý uchazeč19