Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Příspěvková organizace Obchodní akademie Dušní, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 59 a násl. téhož zákona, dále podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021, Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
č. j. MSMT-43073/2020-2 ze dne 8. 12. 2020, Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021, č. j. 34536/2020-2 z října 2020 včetně Aktualizované informace MŠMT k přijímacímu řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022, zveřejněné dne 22. 1. 2021, Metodické informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání, č. j. MSMT-34536/2020-5, zveřejněné dne 19. 10. 2020, Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách, č. j. MSMT-34536/2020-5, zveřejněné dne 19. 10. 2020, dle přiložených seznamů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Obchodní akademie Dušní, Dušní 7, Praha 1 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Uchazeči si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 7:30 do 16 hod.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v OA Dušní odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Odevzdaný zápisový lístek může být uchazeči vydán zpět pouze po předložení Rozhodnutí o přijetí na základě odvolání z jiné školy. Dle Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-8 může uchazeč ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, případně si jej bude možné vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků osobně ve škole. Rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání, viz výše.

Praha 19. 5. 2021

Ing. Alena Kocourková
ředitelka

Obor Výsledky Návratka jazyků
Obchodní akademie Výsledky OA 2021 Návratka – OA 2021
Ekonomické lyceum Výsledky EL 2021 Návratka – EL 2021
Informační technologie Výsledek IT 2021 Návratka – IT 2021