2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlašuji podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 pro následující studijní obory:

  • pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (7 žáků)
  • pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (22 žáků)
  • pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie (4 žáci)
    (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice)

Vyučované cizí jazyky

Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Vyplňte kontakt na zákonného zástupce. Přihláška musí být doručena škole do 22. 5. 2017 do 14 hod. osobně. Při odevzdání přihlášky obdrží uchazeč registrační číslo, pod kterým budou následně zveřejněny výsledky.

Úřední hodiny studijního oddělení školy: 7:30 až 16:00 h.

Kritéria přijímacího řízení

 Přijímací zkoušky se nekonají.

 Body budou přiděleny za dosažený prospěchový průměr za klasifikační období:

  • konec 8. ročníku (33 bodů)
  • pololetí 9. ročníku (33 bodů)
Průměr Body Průměr Body Průměr Body
1,00–1,05 33 1,63–1,67 21 2,23–2,27 9
1,06–1,12 32 1,68–1,72 20 2,28–2,32 8
1,13–1,17 31 1,73–1,77 19 2,33–2,37 7
1,18–1,22 30 1,78–1,82 18 2,38–2,42 6
1,23–1,27 29 1,83–1,87 17 2,43–2,47 5
1,28–1,32 28 1,88–1,92 16 2,48–2,52 4
1,33–1,37 27 1,93–1,97 15 2,53–2,57 3
1,38–1,42 26 1,98–2,02 14 2,58–2,62 2
1,43–1,47 25 2,03–2,07 13 2,63–2,67 1
1,48–1,52 24 2,08–2,12 12 2,68 a vyšší 0
1,53–1,57 23 2,13–2,17 11  
1,58–1,62 22 2,18–2,22 10  

Celkové hodnocení

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů dosažených za prospěchový průměr za obě klasifikační období.

Při rovnosti bodů dvou a více uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku. Pokud tento průměrný prospěch neumožní stanovit pořadí, bude o pořadí rozhodnuto podle známek v 1. pololetí 9. ročníku v pořadí MAT a ČJL.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou od 22. 5. 2017 17 hod. zveřejněny na webových stránkách a ve škole u hlavního vchodu do budovy. Přijatí uchazeči mohou využít možnosti být zařazeni do vyšší úrovně jazyka anglického a německého. V takovém případě se dostaví do budovy školy na rozřazovací testy konané 30. května 2017 (ANJ v 15 hod., NEJ v 16 hod.).

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou neposílá.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu budou zaslána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Tato rozhodnutí se ukládají na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak jsou považována za doručená.

Praha 17. května 2017

 

Ing. Alena Kocourková v. r.
ředitelka školy